Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.quadstick.eu, ktorého prevádzkovateľom je:

Chemont Ba s.r.o.

Černyševského 37

85101 Bratislava

IČO: 35 840 307

DIČ: SK2020216297

 

Email: info@quadstick.eu , tel. č.: +421 908 437 684

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 108/2000, o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení. Predávajúcim a prevádzkovateľom sa rozumie spoločnosť Chemont BA s.r.o., Černyševského 37, 85101 Bratislava, IČO: 35840307, DIČ: SK2020216297. Kupujúcim sa rozumie osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku na stránke www.quadstick.eu.

 

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 02/58272 138

fax č.: 02/ 58272 170

2. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke www.quadstick.eu. V objednávke zákazník zvolí spôsob platby, vyplní doručovaciu adresu, email, telefón a potvrdí objednávku. Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.quadstick.eu sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami. Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke www.quadstick.eu, zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný email kupujúceho, na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Ak zákazník po odoslaní objednávky potvrdzujúci e-mail neobdrží, je povinný predávajúceho bezodkladne kontaktovať. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť (takto uzatvorenú zmluvu je možné zrušiť na základe dohody oboch strán). Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť.

3. Ceny

Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní. Spotrebiteľ má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny.

Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane DPH, poprípade všetkých ostatných daní a poplatkov (balné, poštovné…), ktoré musí spotrebiteľ pre získanie výrobku alebo služby zaplatiť. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.

4. Platobné podmienky

Kúpnu cenu môže kupujúci zaplatiť:

  • dobierkou – táto služba je spoplatnená sumou 1,- € a poskytujeme ju len v rámci Slovenskej republiky,
  • prevodom na účet – zákazníkovi budú zaslané podklady k platbe na zadaný email,

5. Dodacie podmienky

V prípade, že objednaný tovar máme na sklade, vieme vám ho vyexpedovať najneskôr nasledujúci pracovný deň po prijatí objednávky. V opačnom prípade vás budeme okamžite informovať o odhadovanom náhradnom termíne dodania tovaru. Objednávky prijaté mimo pracovných dní (víkendy, sviatky) budú odoslané v najbližší pracovný deň. V prípade, že objednaný tovar nemáme na sklade budeme vás informovať o najbližšom možnom termíne dodania. Prevádzkovateľ stránky www.quadstick.eu nepreberá zodpovednosť za prípadné omeškané doručenie spôsobené prepravcom, omeškané doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou kupujúceho a poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!

6. Poštovné a balné

Poštovné a balné sa účtuje podľa hmotnosti nasledovným spôsobom:

Pre Slovenskú republiku

Kuriér – DPD (do 1kg)

Platba vopred

Dobierka

3,90 ,-EUR

4,90 ,-EUR

 

Pre Českú republiku a zahraničie

Poštovné a balné pre zahraničie bude účtované individuálne na základe vzájomnej dohody uzatvorenej prostredníctvom e-mailu. Pre bližšie informácie nás kontaktujte na info@quadstick.eu.

7. Neprebraté zásielky

Ak si kupujúci zvolil spôsob doručenia dobierkou a zásielku z ľubovolných dôvodov neprevezme, je povinný uhradiť predávajúcemu vzniknutú škodu (poštovné a balné).

8. Záruka, záručný list

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Dodaná faktúra pre produkty zakúpené v internetovom obchode www.quadstick.eu je zároveň Záručným listom. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe. Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah zákonnej záruky, podmienky a rozsah tejto záruky určí predávajúci v záručnom liste. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie a pod.

9. Právo kupujúceho na vrátenie tovaru/odstúpenie od zmluvy

Tovar, ktorý ste si zakúpili na www.quadstick.eu je možné bez udania dôvodu vrátiť do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Od zmluvy je možné odstúpiť preukázateľným spôsobom – písomne alebo e-mailom. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali. Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať  vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky. Tovar, na ktorý sa odstúpenie vzťahuje je potrebné po predchádzajúcej dohode zaslať ako balík – doporučenú zásielku na adresu prevádzkovateľa. Tovar neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme vám poslali s tovarom. Zašlite nám tovar najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Ak bola platba za tovar uhradená, peniaze Vám vrátime najneskôr do 14 dní po obdržaní vrátenej zásielky, na účet, z ktorého ste zaplatili, prípadne inou formou podľa vzájomnej dohody.

Právo na odstúpenie od zmluvy nie je možné v prípadoch

  • tovar nie je v pôvodnom originálnom neporušenom balení (tovar bol rozbalený)
  • tovar je mechanicky poškodený
  • tovar nie je kompletný

10. Reklamačný poriadok

Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom alebo telefonicky. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané.

Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás prosím kontaktujte. Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zašlite prosím na adresu prevádzkovateľa. Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa.

Po obdržaní reklamovaného tovaru vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s vami na rýchlom vyriešení problému: pri uznanej reklamácii vám bude reklamovaný tovar vymenený kus za kus alebo vám vrátime peniaze. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom alebo telefonicky.

11. Zákaznícky servis a kontakty

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať e-mailom alebo telefonicky na e-mailových adresách a telefónnych číslach uvedených v sekcii kontakty. Naša pracovná doba je pondelok až piatok, 9:00-17:00. E-mailom komunikujeme aj mimo pracovnú dobu.

12. Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze prevádzkovateľa až do doby písomného vyjadrenia nesúhlasu kupujúceho s týmto spracovaním (doručeného na adresu sídla predávajúceho alebo na e-mail: info@quadstick.eu). Osobné údaje kupujúcich prevádzkovateľ neposkytuje žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje poskytované za účelom zrealizovania objednávky, teda doručenia tovaru kupujúcemu. Všetky potrebné doklady a zmluvy predávajúci archivuje a sú kupujúcemu dostupné na požiadanie.

Kupujúci je povinný uvádzať osobné údaje zhodujúce sa so skutočnosťou, úplné, pravdivé a presné, pričom v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov takúto zmenu oznámi e-mailom alebo písomne, alebo takúto zmenu uskutoční v rámci svojho užívateľského účtu.

13. Používanie materialov zo stránky

©2015 quadstick.eu – Všetky práva vyhradené. Akékoľvek kopírovanie obsahu (častí alebo celku), akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia prevádzkovateľa zakázané.

14. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.quadstick.eu v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 5. 5. 2015.